Raadslid aan het woord: Falco van ‘t Riet

27 mei 2023
tekst: Falco van ’t Riet

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Falco van ’t Riet (GroenLinks):

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
Ik wil niet stil zitten terwijl onze leefstijl de wereld om ons heen ingrijpend verandert met ook voor Nederland nadelige effecten. In Zeist kan ik een steentje bijdrage aan het duurzamer met elkaar samen leven en daarmee onze leefomgeving, natuur en biodiversiteit te verbeteren en de klimaatverandering af te remmen.

Hoe is het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?|
Het eerste jaar is prima bevallen. In het eerste jaar van een nieuwe periode is het wennen aan elkaar in de fractie, de Raad en het College. Iedereen moet zijn draai vinden in de nieuwe verhoudingen en samenstelling na de verkiezingen. Dat is ondertussen gelukt en we zijn goed aan de slag.

Je was in de vorige periode ook raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
Ja, ik merk een groot verschil met de vorige periode. Dit is mijn tweede periode in de Raad. Aan het begin van de vorige periode was alles nieuw en maakte ik alles voor het eerst mee, ik leerde veel nieuwe mensen kennen en moest me inwerken in alle lopende dossiers. Deze periode zijn er wel weer veel nieuwe raadsleden maar behoor ik tot de ‘ervaren Raadsleden’ in de Raad en ben ik bekend met de meeste dossiers, ervaren raadsleden en Collegeleden. Daardoor heb ik meer overzicht dan in de vorige periode.

Thuis is er ook veel veranderd. Sinds een jaar werk ik 4 dagen naast mijn activiteiten in en voor de Raad. Door efficiënter om te gaan met mijn tijd en bewuste keuzes te maken kan ik dit goed combineren.

Sinds 2022 is GroenLinks de grootste partij in Zeist. Is het raadswerk anders wanneer je lid bent van de grootste fractie?
Ja, het is wel anders, al blijven je taken om de inwoners te vertegenwoordigen, kaders te stellen en het College te controleren hetzelfde. Vorige periode zijn we van 3 naar 7 zetels gegroeid, dat was even wennen. Deze periode zijn we met opnieuw 7 zetels de grootste. Ondertussen werken we als fractie goed samen. Grootste fractie zijn betekent meer invloed in het College en op het Beleid maar ook hogere verwachtingen van de buitenwacht.

Jij maakt je vooral hard voor het thema duurzaamheid; hoe vind je dat Zeist er op dat gebied voorstaat?
Zeist heeft veel beleid op het gebied van duurzaamheid en is een groene gemeente. Er zijn veel inwoners actief op de verschillende aspecten van duurzaamheid en de gemeente geeft op veel vlakken het goede voorbeeld, denk aan het beheer van de buitenruimte zoals de bijenroute en het maaibeleid en het verduurzamen van eigen vastgoed.

Maar samen kunnen we nog een slag maken. Denk aan het verduurzamen van bedrijventerreinen, (huur)woningen en het groener maken van onze eigen tuinen.

Ook op het gebied van afvalscheiding valt nog veel te winnen. De kosten van het afvoeren van restafval zijn erg hoog. Wanneer we samen beter gaan scheiden en minder afval produceren sparen we het milieu en hebben we minder hoge lasten. Daar wil ik me voor inzetten.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen maken we nog niet altijd de duurzaamste keuzes. Hierin wil ik nog stappen maken naar een duurzame en groene gemeente met een bloeiende en gezonde leefomgeving.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral beziggehouden?
Afgelopen jaar heb ik me voornamelijk beziggehouden met de onderwerpen ruimtelijke ordening, wonen, energietransitie en participatie. Dit zijn de onderwerpen waarbij ik woordvoerder ben voor de fractie.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Afgelopen jaar heb ik met de Raad verschillende wijken bezocht en daar met maatschappelijke organisaties gesproken. Dit waren stuk voor stuk inspirerende en hoopgevende gespreken. De positieve energie om je met anderen in te zetten voor een goed doel is in alle wijken aanwezig.

Ik heb ook waargenomen bij het burgerberaad jaarwisseling. Ook dit was een zeer positieve en hoopgevende ervaring. Inwoners die bereid zijn om tijd te investeren om bij te dragen aan een beraad over een onderwerp dat veel discussie oproept en daarin vervolgens bereid zijn zich uit te spreken maar ook te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan.

Momenteel speelt de Omgevingsvisie. Hoe sta jij daar tegenover? Is het voor GroenLinks lastig dat dit onderwerp door tegenstanders wordt geframed als een keuze tussen rood en groen?
De invulling van onze leefomgeving heeft altijd met keuzes te maken. Alle ruimte in Zeist heeft een bestemming. Omdat de wereld verandert, verandert ook die bestemming en dit gaat schoksgewijs. Dit levert altijd discussie op want zelden is iedereen het eens over de snelheid, het moment en de noodzaak van de verandering. Daar voer ik in de Raad het debat over.

De omgevingsvisie gaat ook over onze leefomgeving. Rood (bebouwing) en Groen (natuur) speelt daar een belangrijke rol in. Jarenlang heeft de ontwikkeling van woningen, bedrijven en infrastructuur voorrang gekregen op de natuur. De natuur heeft zoveel in moeten leveren dat zij er slecht voor staat. Terecht zien inwoners graag dat deze trend wordt gekeerd. Het gaat om hun leefomgeving. GroenLinks maakt zich hard voor behoud en verbetering van de natuur en biodiversiteit. Ik zoek de ontwikkeling van woningen en bedrijven op plekken waar deze al zijn, door transformatie, renovatie, sloop en herontwikkeling in een hogere dichtheid.

Wat speelt er op dit moment verder actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
De invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 heeft grote impact op de gemeente. De gemeente moeten anders gaan werken, nieuwe systemen introduceren en bestemmingsplannen omzetten naar omgevingsplannen. Daar hebben we gelukkig een paar jaar de tijd voor maar dit vraagt veel van onze aandacht, zoals bij de Omgevingsvisie die hier een onderdeel van is. Ik wil me er voor inzetten dat de omgevingswet leidt tot verbeteringen in onze leefomgeving en niet een verslechtering.

Daarnaast spelen er grote ruimtelijke ontwikkelingen in Den Dolder en rondom station Driebergen Zeist en zal de druk om bij te dragen aan het regionale en landelijke woningtekort steeds verder oplopen. Het beschermen van de vitale natuur bij deze projecten en tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken zie ik als mijn grootste uitdaging bij deze projecten.

Tot het reces bespreken we in de Raad onder andere over de kadernota, de aanloop naar de begroting voor 2024, en nemen we een besluit over de jaarwisseling.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Ik werk bewust 4 dagen zodat ik tijd heb voor mijn raadwerk. Mijn werk bij een bedrijf dat zich inzet voor duurzame gebouwen sluit goed aan bij mijn portefeuilles in de fractie, namelijk: ruimtelijke ordening, wonen en de energietransitie.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Mijn contact met de kiezers en mijn achterban verloopt via verschillende kanalen en is zeer divers. Dat kan zijn tijdens de wijkbezoeken, maar ook bij de huis-aan-huisbezoeken van GroenLinks, toevallige ontmoetingen in het dorp, deelname aan Whatsappgroepen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Ik wil me hard maken voor een gezonde, prettige en duurzame leefomgeving in Zeist met een evenwichtige ontwikkeling van rood en groen.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.