Raadslid aan het woord: Freerk André de la Porte

17 september 2023
tekst: Freerk Andre de la Porte; foto: Dick van Ginkel

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Freerk André de la Porte (D66).

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
In ben zeer geïnteresseerd in de manier waarop maatschappelijke kwesties tot stand zijn gekomen en de achtergronden van de veranderingen die om ons heen plaats vinden. Ik geloof dat een gemeenschapscultuur een grote bijdrage levert aan het welzijn van inwoners. Vanuit de idealen van D66, democratie, vrijheid, rechtstaat en gelijkwaardigheid zet ik me in om bij te dragen aan de levenskwaliteit van de inwoners van Zeist.

Hoe is het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?
Het eerste jaar ná de verkiezingen in het altijd even zoeken naar een nieuw evenwicht in de gemeenteraad. Er zijn nieuwe leden in de verschillende fracties die “op vlieghoogte” moeten komen op de gekozen onderwerpen. In Zeist hebben we drie commissies (domeinen) waarbinnen de onderwerpen en raadsvoorstellen worden behandeld. Dit zijn S.O. (sociaal domein), R.O. (ruimtelijke ordening) en Bestuur. Voor de nieuwe raadsleden is het veel werk om in te lezen op de voorgeschiedenis van een nieuw raadsvoorstel. Ook voor het college is het een drukke periode. Bij een nieuwe samenstelling van het college geldt ook een inwerkperiode. Tegelijkertijd moet door het college ook het nieuwe coalitieakkoord worden vertaald naar een collegeprogramma van 4 jaar. Kortom, zo’n eerste jaar wordt er hard gewerkt op de achtergrond.

Je was in de vorige periode ook raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
Bij de start van een nieuwe periode wordt veel tijd besteed aan teamvorming. Dat geldt in de D66-fractie, maar ook de in Raad. Het scheelt dan veel als je historische kennis hebt van de verschillende dossiers. Zeker in het R.O. domein, waar ik actief ben, is het hebben van een netwerk bij andere raadsleden, ambtenaren en belanghebbenden in de gemeente een voordeel. Ik merk zelf dat van de 15 -20 uur per week die ik aan het raadswerk besteed, ik nu relatief minder tijd spendeer aan het lezen van stukken maar meer tijd aan het afleggen van bezoeken en contacten in de samenleving. 

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral beziggehouden?
Het R.O. domein is behoorlijk in beweging. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Ik heb als voorzitter van de raadswerkgroep “Invoering Omgevingswet”, samen met een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad en betrokken ambtenaren, gebogen over de impact die de invoering heeft op onze besluitvorming. In het kort komt de invoering er op neer dat we in de toekomst niet allen kijken naar de ruimtelijke mogelijkheden van een bestemmingsplan, maar dat ook de sociaal-maatschappelijke impact wordt meegenomen bij (her) bestemming. Participatie van belanghebbenden is hiervoor van groot belang en ik denk dat hier een kans ligt om de levenskwaliteit van gemeenschappen te verbeteren.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Bij ieder onderwerp dat wordt besproken moet je je realiseren dat er een moment komt waarop er over dat onderwerp moet worden gestemd. Dat moment staat vast, en ook de route naar besluitvorming staat vast. In Zeist werken we met het model (in grote lijnen) dat een raadsvoorstel wordt aangekondigd en er aan de inwoners wordt gevraagd om hier op te reageren. Dit kan schriftelijk en ook in de zogeheten ‘Ronde Tafel’. Voor R.O. onderwerpen zijn hier de fractievertegenwoordigers aanwezig om de insprekers aan te horen en vragen te stellen. Na deze Ronde Tafel volgt er een Debat. Dit is op een later moment omdat de fracties de mogelijkheid moeten hebben om naar aanleiding van de Ronde Tafel een standpunt in te nemen. Na het Debat is de raadsvergadering, waarin er wordt gestemd. Het kost tijd bij de start van een nieuwe raadsperiode, zeker een aantal Raadsvergaderingen, om te ontdekken op welke momenten je invloed uit kan oefenen als raadslid. Dat ontdekken is één, vervolgens moet je jouw manier vinden om ook daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Dan komt het echte raadswerk: amendementen en moties opstellen en jouw mening verkondigen tijdens en rondom het debat, en een meerderheid proberen te krijgen. Dit is het echte handwerk van een raadslid.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
Voor het komende half jaar staan er voor de Commissie Ruimte grote dossiers op de agenda, zoals de uitbreiding van het KNVB terrein, bestemmingsplan(nen) Willem Arntz (W.A.) Hoeve, Nieuwe verbindingen Den Dolder, Parkeerbeleid, Participatie in relatie tot de invoering Omgevingswet, om er een paar te noemen.

Je woont zelf in Den Dolder, hoe kijk jij aan tegen de grote ontwikkelingen daar, zoals de ontwikkeling van de W.A. Hoeve en de afsluiting van de spoorovergang voor autoverkeer?
Toen de besluiten werden genomen over de sluiting van de spoorovergang voor snelverkeer in Den Dolder en de ontwikkeling van de W.A. Hoeve woonde ik nog niet in Den Dolder. Als D66 waren wij tegen de sluiting van de spoorwegovergang. Het belangrijkste argument hiervoor was dat de sluiting op zich stond, zonder dat er oplossing lag om de nadelen van de sluiting tot een minimum te beperken. Nu ligt er een plan voor de inrichting van het centrum van Den Dolder en de aanpassing van de wegeninfrastructuur. Hier is vele jaren aan gewerkt en alle denkbare opties zijn de revue gepasseerd, met een grote betrokkenheid van de inwoners, belangenvereniging Den Dolder en winkeliers in Den Dolder. We zijn er nog niet. Dit infrastructuurplan gaat uit van de medewerking van vele partijen, zoals ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf. Stap voor stap komen we naar een oplossing. Eén ding is zeker, het besluit dat de overweg wordt afgesloten voor snelverkeer is genomen. Wij zijn van overtuigd dat de afsluiting ook kansen gaat bieden om de kern van Den Dolder een impuls te geven. Het zou mooi zijn als dit in één slag wordt gerealiseerd, maar historisch gezien moet hier de vinger aan de pols gehouden worden door de Raad en moet er ruimte zijn voor het doorvoeren aanpassingen en verbeteringen.

De ontwikkelingen op de W.A. Hoeve gaan veel te traag. Nadat Altrecht heeft aangegeven de W.A. Hoeve te gaan verlaten heeft de gemeente aangegeven medewerking te verlenen aan een nieuwe toekomst voor het W.A.-terrein. Op basis hiervan heeft Altrecht een projectontwikkelaar geselecteerd die plannen heeft gemaakt voor het terrein, binnen de kaders die door de gemeente zijn opgesteld. Voorwaarde voor het realiseren van deze plannen is wel dat Atrecht (en haar dochter Fivoor) vertrekken uit het gebied. Dit vertrek wil nog niet vlotten, ondanks de toezegging dat dit vertrek voor 1 januari 2027 is gerealiseerd. Ik hoop dat we hier zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen en dat de plannen tot uitvoering komen. Ik verwacht dat we uiteindelijk een mooie nieuwe wijk krijgen met een vergelijkbare leef- en woonkwaliteit zoals we die hebben in de wijk Kerckebosch.

Je hebt recent vragen gesteld over de horecaontwikkeling in de Dorpsstraat. Hoe maak je in zo'n dossier je afwegingen?
De horecaontwikkeling in de Dorpstraat staat al vele jaren op het netvlies van de gemeente. Tijdens de coronaperiode hebben we hier minder mee van doen gehad, omdat de horeca gesloten was, in een enkel geval gedwongen. Echter, de vergunningen op de panden kan je niet “afnemen”. Nu de corona achter ons ligt bloeit de activiteit weer op. Nieuwe ondernemers gaan de vergunningen gebruiken. Voor de bewoners in de omgeving van de horeca is dit een zorg, daar de overlast van de vroegere horeca hen nog voor de geest staat. Voor horeca geldt: is er een geldige vergunning en wordt er door de horeca gehandeld binnen de vergunde grenzen. Ook bij bestaande horeca moet worden gecontroleerd of binnen de vergunning wordt gehandeld. Daarnaast is handhaving niet allen van belang ten aanzien van de vergunning maar ook bij mogelijke overlast in de omgeving.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Als raadslid word je vanzelf in het ritme van de Raadsagenda gedwongen. Dat wil zeggen, op dinsdagavond en donderdagavond op het gemeentehuis en voor andere afspraken blijft dan de maandag en de woensdag over. Dat zijn meestal de avonden dat ik stukken lees en schrijf. Maar het komt ook regelmatig voor dat er op maandag- en/of woensdagavond bijeenkomsten zijn, bijvoorbeeld in de regio of ook op het gemeentehuis. Je merkt pas hoeveel tijd het kost in een periode dat er geen raadsvergaderingen zijn, zoals in de zomervakantie. Dan is het lekker om te sporten of gewoon de tijd te hebben om een boek te lezen.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
 Ik wil altijd weten hoe de omgeving denkt over een onderwerp. Bij bestemmingsplannen en verkeersplannen ga ik kijken op locatie en spreek ik mensen aan. Ook de mening van belangenorganisaties wil ik weten. De Ronde tafel biedt de kans voor de insprekers om ons te informeren en de raadsleden kunnen vragen stellen. Ook weten inwoners mij te bereiken via de e-mail of telefonisch.

Wat betekent de val van het Kabinet voor de politiek in Zeist?
Het vallen van een kabinet maakt ook de lokale politiek onrustig. De “grote” dossiers als vluchtelingenopvang en uitdagingen in het sociale domein, en het thema “wonen”, hangen samen met landelijk beleid én dus ook met continuïteit van gemaakte afspraken. Nieuwe mensen wil zeggen dat ook eerdere afspraken moeten worden bevestigd. Dat kost tijd en kan in sommige gevallen leiden tot nieuwe afspraken. Vertraging in de uitvoering is dus bijna onvermijdelijk.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
De komende tijd blijf ik me hard maken voor het verbeteren van de leefkwaliteit van de inwoners van Zeist. Voor mij is dit een sociaal-liberale democratische samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en duurzaamheid centraal staan.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.