Lijsttrekker ZeisterBelang: Hannie van Kippersluis

28 januari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Hannie van Kippersluis (63), de lijsttrekker van de derde lokale partij is op dit moment het enige raadslid voor ZeisterBelang. Van Kippersluis maakte zich in januari 2020 los van NieuwDemocratischZeist. Als reden van de scheuring noemt ze: ''verschil van inzicht en gebrekkige communicatie. Ik was gerekruteerd door één van de oprichters van die lokale partij, maar merkte dat NDZ een andere koers ging varen. Ik voelde me niet tot mijn recht komen in de nieuwe samenstelling en verloor mijn enthousiasme.

Ik kon twee dingen doen: eruit stappen of voor mezelf beginnen. Veel mensen hadden op mij gestemd en daarom heb ik voor dat laatste gekozen. Met twee fantastische buitengewoon raadsleden is een heel ander elan ontstaan.''

Er zijn nu dus drie lokale partijen. Van Kippersluis lacht: ''Niemand vraagt zich af waarom er zeven landelijke partijen in de raad zitten. Dat is toch vier meer dan drie plaatselijke fracties. Het belangrijkste verschil tussen de drie lokale partijen is dat bouwen in het groen voor ZeisterBelang echt een no-go is. Waar de andere partijen zeggen: nee, tenzij, zeggen wij: er mag absoluut niet worden gebouwd in het groen. Als we iets hebben geleerd in de coronaperiode is dat het groen altijd al enorm waardevol was en nog belangrijker is geworden voor mensen die nergens anders heen konden. Dat groen moeten we koesteren; het zijn de longen van ons mensen en dieren.''

Van Kippersluis maakte haar debuut in de plaatselijke politiek nadat ze was gevraagd. ''Ik volgde de landelijke politiek en heb me eerst wel moeten verdiepen in zaken die plaatselijk spelen.'' Terwijl ze zich inwerkte, zag ze direct verbeterpunten. ''Raadsvoorstellen vallen heel veel in herhaling. Er 33 raadsleden die datzelfde stuk doorlezen, daar zijn slagen te maken. Begin een raadsvoorstel met een samenvatting, dan kun je als raadslid na lezing daarvan bedenken of je het hele voorstel doorneemt of dat je je beperkt tot de samenvatting.''

Het raadslidmaatschap kost haar tussen de 20 en 25 uur per week. ''Het is heel veel werk, zeker met een eenmansfractie. Ik ben blij met mijn buitengewoon raadsleden. Niels de Kruijf is met zijn 24 jaar de jongste. Hij leest de begroting alsof het de Donald Duck is. Daardoor kun je heel kritische vragen stellen, enorm leuk. Hij krijgt van mij ruim baan, perfect. Het tweede buitengewoon raadslid van ZeisterBelang is Gert van Ewijk, een heel technische man die bijvoorbeeld de pro's en contra's van zonnepanelen en windmolens met kennis van zaken kan afwegen. Dankzij mijn achtergrond als personeelsadviseur laat ik iedereen in de fractie tot volle wasdom komen.  Met elkaar gaan we ervoor.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
We zijn nog bezig met de lijst, maar het ziet er naar uit dat de helft vrouw en de helft man zal zijn en dat de kandidaten een redelijke afspiegeling zijn van de Zeister bevolking waar het om jong en oud gaat. Ook mensen met een migratieachtergrond zijn vertegenwoordigd. Als de lijst bekend is kom ik met een definitief antwoord, maar we zetten ons er wel voor in.

Het CBS meldt eerder een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
De WMO is bedoeld voor mensen die het nodig hebben en moet je niet voor iedereen open zetten. Dan dreigt het gevaar dat mensen die het nodig hebben geen hulp meer kunnen krijgen. Wij willen ons hard maken om de WMO betaalbaar te houden en overwegen zeker om het inkomen mee te nemen bij toekenning. Als Den Haag de WMO bij de gemeenten neerlegt, moet de regie ook daar liggen.

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
De Slotlaan blijft slechts toegankelijk voor bestemmingsverkeer met een dienstverlenend karakter zoals leveranciers, iedere dag van 7.00 tot 12.00 uur. Winkelend publiek parkeert de auto in nabijgelegen parkeergarages. Hierdoor ontstaat een optimaal winkelklimaat.

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
Openstelling op zondag is lastig. Is daar behoefte aan? In principe is zondagsrust ook belangrijk. In dit geval zou ik eerst meer achtergrondinformatie willen. Onze partij zou de supermarkteigenaren en de omwonenden vragen wat zij er van vinden en op basis daarvan een besluit nemen.

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
Wat een goed idee! Waar een wil is, is een weg, dat moeten we mogelijk maken.
Dit staat los van onze opvatting, dat wij vinden dat mantelzorgers een normale beloning zouden moeten krijgen voor hun werk. Zij nemen immers de zorg uit handen van de professionals.

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
Wat ons betreft bouwen we alleen binnenstedelijk en maken we woningen in leegstaande kantoren en winkels. Eventueel gaan we iets de hoogte in, maar we gaan niet bouwen in het groen. Wij verzetten ons tegen de gedachte dat er gebouwd moet worden in de natuur. Zolang er wel ruimte is voor datacentra is er in Nederland grond over. Laten we daar woningen bouwen. Waarom moet iedereen in de Randstad wonen? Laten we de infrastructuur verbeteren. Dát zou de landelijke overheid moeten stimuleren.

Heel veel woningbouw in Zeist is geen sociale woningbouw. Op dit moment zet Zeist de deur open voor mensen met een grote portemonnee. Zoals we het nu doen zeggen we tegen mensen van buiten met geld: 'kom maar binnen'. Er ontstaat een tweedeling. Ik vind dat de wereld op zijn kop.

Vanuit Den Haag zeggen ze: 'Gij zult bouwen', maar dat moeten we niet doen. We moeten het anders inrichten, dan wordt het beter. Nu is het enkel geld wat telt.

Op de Prinses Margrietlaan is een flat blijven staan. Voor de rest bestaat nieuw Kerckebosch vooral uit woningen op ruime percelen. Een voorbeeldwijk, maar geen wijk die het tekort aan woningen in het lagere en middensegment oplost. Het is bouwen voor mensen buiten Zeist.

Weet je trouwens dat 5% van alle woningen in Nederland leeg staat? Daar moeten we naar kijken. En we moeten zoeken naar kavels waar we binnensteeds kunnen bouwen. Dat, met kantoorpanden en winkels, kan het verschil maken.
Er ligt een taak voor de gemeente om andere eisen te stellen aan projectontwikkelaars en in control te blijven. Als de ene projectontwikkelaar zegt dat het onmogelijk is om sociale huurwoningen te bouwen, moeten we gewoon naar de volgende gaan.

Ook moet de gemeente grond beschikbaar stellen aan particuliere initiatiefnemers. Ik denk dat er een schat aan ideeën ligt bij de bevolking van Zeist. Dat potentieel moeten we benutten.

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen? 
De woningwet dient herzien te worden. De huurprijs dient losgekoppeld te worden van de koopprijs: maximale huurprijs voor lagere inkomens.
De woningmarkt zit nu helemaal vast; vaak willen oudere mensen hun grote eengezinswoning wel verruilen voor een betaalbare seniorenwoning als deze maar in de wijk ligt. Er is een vuistregel dat één verhuizing zes verhuisbewegingen tot gevolg heeft. We moeten ergens aan de knoppen gaan draaien zodat de zaak gaat rollen.

Ik ben gaan kijken op de Van Tetslaan, bij de diamantwoningen. Dat werkt als een tierelier. Met zo'n project breng je een hele beweging op gang.
Daarnaast zijn wij voorstander van de herinvoering van de sociale en economische gebondenheid-regel.

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
Dat doen we ook in Zeist, maar dan niet op de ontsluitingswegen en we moeten ook bereid zijn om te handhaven. Niet met meer drempels, maar met flitspalen, camera’s en handhavers.

Mag de KNVB vijf hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
In hoeverre is de aanleg van extra velden elders noodzakelijk? Dus nee!

Als dat betekent dat de KNVB dan verhuist, is dat maar zo. De voetbalbond moet het bos met rust laten.

Wij hebben een werkbezoek aan het dierentehuis gebracht, vlakbij de KNVB aan de Woudenbergseweg. De grond erachter voorziet in een behoefte. Mensen met psychische problemen wandelen met de asielhonden; mensen die moeite hebben om zich staande houden in de maatschappij. Dat is zo waardevol.

Heb je het terrein van de KNVB wel eens gezien? Dat is heel groot, laat ze eerst maar op eigen terrein zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden.

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
Fastfood is een klein onderdeel van het probleem. Overgewicht heeft te maken met gedrag en lichamelijke condities. De landelijke overheid zou haar invloed moeten laten gelden op de voedselindustrie.

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
Ik zou het sportaanbod in Zeist weer onder de aandacht van scholieren willen brengen op de manier waarop dat ging toen mijn kinderen klein waren. De kinderen kunnen voor een habbekrats kennis maken met twee sporten en daarna kunnen ze lid worden. Zwaar gesubsidieerd, maar heel leuk. Als het lidmaatschap daarna te duur is, moeten kinderen dankzij een lokale subsidieregeling toch kunnen sporten.

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
De Klinker moet gewoon blijven waar -ie staat. Handhaven en onderhoud plegen. Het is een prima gebouw en het feit dat het KunstenHuis en de Muziekschool zijn gefuseerd en de huisvesting nu te klein is, is de omgekeerde wereld. De Muziekschool zit prima bij de bibliotheek. Wat het KunstenHuis betreft moeten we de omwonenden vragen wat zij vinden van zo'n mooie voorziening in hun wijk. Mochten wij toch het KunstenHuis naar het centrum willen verhuizen, dan is het oude V&D pand een goede optie. We moeten voorkomen dat er weer zo'n miljoenenproject bijkomt in Zeist. Laten we vooral leren van wat we fout hebben gedaan: constant veranderen zonder dat er een visie achter zit.

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
Dat hebben wij ons ook afgevraagd. De auto heeft hier duidelijk voorrang gekregen.

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
Wij zijn niet primair tegen het verhogen van de OZB, maar zien het niet als de eerste mogelijkheid om de begroting kloppend te krijgen. Als het moet, dan moet het, maar eerst moeten we kijken waar we op kunnen bezuinigen en we moeten geen ondoordachte besluiten nemen. Wij dienen controle te houden over ons gemeentelijk huishoudboekje.

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
Eerst ga je kijken hoe je kunt besparen; wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken.
We gaan in elk geval geen windmolens plaatsen, want daar leent deze omgeving zich niet voor en je legt ook geen velden vol met zonnepanelen. Zonnepanelen en windmolens hebben een nadelige invloed op onze biodiversiteit.

Wij zijn groot voorstander van het aanpakken van de klimaatcrisis, maar willen het breder trekken, bijvoorbeeld in samenspraak met een andere gemeente. Zeist, met de prachtige bossen, trekt toeristen aan terwijl die andere gemeente stroom voor ons opwekt. Een soort ruilhandel.

Verder vind ik dat ons niet moeten beperken tot wind- en zonne-energie, maar moeten onderzoeken wat waterstof kan betekenen op weg naar een energieneutraal dorp. Een waterstoffabriek levert hernieuwbare brandstof. Laten we kijken naar de mogelijkheden die dat biedt en niet meegaan met de Haagse mantra van windmolens en zonnepanelen. Gaan we doen wat Den Haag zegt, of zeggen we: we hebben betere alternatieven.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Carolien interviewde eerder:
Lijsttrekker 50Plus: Bert van Oorschot

Meer over de KNVB-plannen:
KNVB Sportcentrum

Volgende column:
De waarde van naar de stembus gaan

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.