Lijsttrekker SP: David Tompot

7 februari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Soms kan een eenmansfractie het verschil maken, maar het kan ook wel zwaar zijn, weet David Tompot (44). Hij is lijsttrekker van de SP en zit sinds september 2019 in de gemeenteraad als opvolger van Annemieke Zwaneveld. ''Als eenmansfractie heb je geen mogelijkheid om de vergadering te schorsen voor overleg met je partijgenoten. Ik kan hooguit de schorsing van anderen gebruiken om te overleggen met partijgenoten voordat ik een standpunt bepaal.'' Tompot is van huis uit filosoof en sinds 2002 lid van de SP. Kort daarna kwam hij in het bestuur en later zat hij bij de fractie-overleggen als actief lid om te helpen standpunten te bepalen. Vanaf 2015 woont hij zelf commissievergaderingen bij als buitengewoon (ondersteunend) raadslid. ''De idealen van de SP zijn voor mij heel belangrijk. Ik wil sociale rechtvaardigheid in Zeist op de kaart zetten. Ik heb de wachttijd van sociale woningen zien oplopen tot tien jaar. De sociale woningvoorraad zou de komende jaren in Zeist misschien met de beoogde 300 woningen kunnen toenemen, maar bedenk daarbij wel dat er in een wijk als Kerckebosch meer dan honderd sociale huurwoningen zijn verdwenen. Het resultaat van het feit dat daar een minder groot aantal sociale huurwoningen wordt teruggebouwd dan het aantal dat in die wijk is gesloopt.''

Trots wijst hij op een succesje dat hij behaalde op dat gebied. ''Op een locatie aan de Dreef maakt een kantoorpand straks plaats voor woningen. Bij nieuwbouw vanaf veertig woningen moet minimaal 20 procent sociale huur zijn, staat in de woonvisie, maar hier was alleen middeldure huur gepland. Ik heb er raadsvragen over gesteld en kreeg te horen dat het in dit geval gerechtvaardigd was om af te wijken van de woonvisie. In november 2021 heb ik een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om de woonvisie te volgen. Met een heel betoog heb ik een meerderheid van de raad achter de motie gekregen. Zelfs als kleine fractie kun je iets op de agenda zetten en daarmee succes hebben.''

Toch hoopt Tompot dat de SP terugkeert met twee zetels. ''We weten dat deze gemeente geen socialistische gemeente is. Het is best lastig om mensen te mobiliseren voor het voeren van een gezamenlijke actie. Maar dat wil niet zeggen dat er voor de SP hier geen  zaken zijn om voor of juist tégen te strijden en daarom leeft de wens om hier te groeien ook zeker.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''Wij hebben elf kandidaten op de lijst, twee daarvan zijn vrouw. Ik ben positief over het aantal mensen. We hebben last van landelijke perikelen waardoor veel leden zijn vertrokken, ook mensen met een migratieachtergrond. Jammer, we hopen dat het de volgende keer een betere afspiegeling zal zijn.''

Het CBS meldt een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''We vinden dat rijkere ouderen best een deel zelf zouden kunnen betalen voor hun huishoudelijke hulp. Draagkracht zou meegenomen kunnen worden.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
''De diepe wens van de SP is de Slotlaan zo veilig mogelijk te maken voor fietsers en voetgangers en aantrekkelijk voor ondernemers, maar wel autoluw. Het centrumplan dat in 2019 sneuvelde heeft ondernemers veel geld gekost en leidde tot extra druk op omliggende wijken. Voetgangers en fietsers moeten voorrang hebben op de auto.''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''Wij vinden niet dat dat structureel zou moeten, we willen geen 24/7 economie. Een rustdag is belangrijk voor kleine ondernemers die anders worden gedwongen om mee open te gaan. Geen verruiming dus wat ons betreft.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Dat is niet meer dan redelijk, en sociaal. Kleine gebaren maken een groot verschil.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?''In het Lyceumkwartier. In die wijk bevindt zich de Lindenhorst, een terrein van tweeënhalve hectare van het Rijksvastgoedbedrijf dat binnen vijf jaar vrijkomt. In het ontwerpvoorstel voor herontwikkeling staan nu vijftien grote woningen ingetekend, waarvan drie sociale huur. Dat is een heel inefficiënt gebruik van de schaarse ruimte die we nog hebben voor woningbouw. Kijk naar de nieuwbouw in Kerckebosch, een voorbeeldwijk. Natuurinclusief bouwen kan ook in het Lyceumkwartier. Zes woonlagen zou daar ook heel goed kunnen en dan passen er zeker honderd woningen op dat terrein.''

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen? 
''We gaan leegstaande kantoren en langdurige leegstand van winkelruimtes omvormen naar woningen en tijdelijke (expositie)ruimtes voor bijvoorbeeld startup-ondernemers of kunstenaars en dan niet alleen op Belcour en het Emmaplein. De huur van deze appartementen houden we zoveel mogelijk onder de 950 euro.''

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''Nee. Vijftig kilometer op de grote ontsluitingswegen blijft. Op binnenwegen is het wel een goed idee om bij werkzaamheden de weg daarop in te richten. We moeten dan optreden bij snelheidsovertredingen. Minder snel rijden is trouwens ook goed om de uitstoot te verminderen.''

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''We snappen de behoefte van de KNVB, maar het antwoord is nee.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Ik denk dat het goed is om het aanbod in de buurt van scholen te beperken. Het is niet goed als het aanbod aan deze zaken zo groot wordt dat fastfood praktisch om de hoek van elke school voor jongeren bereikbaar is.''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''De SP is voorstander van het invoeren van de Jantje Beton-norm in alle wijken van Zeist. Met meer speeltoestellen in de wijken maken we buiten spelen aantrekkelijker zijn. Via de scholen zou voorlichting aan de ouders gegeven moeten worden over het belang van bewegen.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''Wij gaan De Klinker niet slopen voor een prestigeproject, dat is kapitaalvernietiging. We gaan het gebouw grondig renoveren.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''Naar mijn idee wel. Alleen al voor de studenten die vanuit de Uithof dagelijks terug fietsen naar de Warande, is deze fietstunnel een hele verbetering. Zij moesten voorheen op dat kruispunt twee keer oversteken en kunnen nu de tunnel door.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''Wij willen een progressieve OZB invoeren voor woningen die meer dan 450.000 euro waard zijn. Wie in een duurder huis woont, betaalt meer, net zoals het bij rijksbelastingen gaat. Afval- en rioolheffing kunnen dan omlaag en dat is goed voor mensen met een laag inkomen. Net als nu stellen we eerst vast hoeveel geld we nodig hebben. De som is gelijk, alleen de verdeling is anders.''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''Wij zijn voorstander van zonnepanelen op daken van alle woningen. Woongoed moet volledige medewerking geven om bij renovatie alle daken hiervan te voorzien en bovendien slecht geïsoleerde huizen isoleren. De energieprijzen stijgen waardoor het besteedbaar inkomen van mensen met een kleine beurs extra achteruit gaat. Als we renoveren kunnen we het beter in een keer goed doen.''
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Carolien interviewde eerder:
Lijsttrekker PvdA: Wilma Breddels

David reageerde eerder op:
Lichtgevende fietspaden in Zeist?

Volgende column:
Je weet het pas als je er niet meer inzit

 

Reacties

SP David Tompot - Goed overwogen commentaar en preciese antwoording. Speciaal David's positie op de zeer nodige sociale woningbouw- en voorziening is 'the way' om voortwaarts te gaan met het dringende huisvestingsbeleid

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.