Lijsttrekker D66: Hafid Boutahar

27 februari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Lijsttrekker Hafid Boutahar (38) is altijd een D66-stemmer geweest. De trotse vader van drie kinderen werd lid van de partij omdat hij zich herkent in het devies: wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Politiek actief werd hij toen een pijnlijke gebeurtenis op een basisschool hem duidelijk maakte dat er met twee maten werd gemeten bij het toelaten van nieuwe leerlingen. Boutahar, net als zijn echtgenote geboren en getogen in Zeist, kreeg te horen dat zijn oudste kind op een wachtlijst zou komen. ''De klas was niet helemaal vol, de wachtlijst was alleen voor kinderen met een andere achtergrond. Het raakte me, dat je als kind een bepaald stempel krijgt voordat je mag meedoen in de samenleving. Daar moet verandering in komen, vanaf dat moment ben ik echt actief geworden.''

''Van het een komt het ander. Sinds 2014 zit ik met heel veel plezier in de raad. De laatste vier jaar als voorzitter van het team en dat geeft me veel energie. Onze fractie zit wel in de oppositie, maar door ons heel constructief op te stellen hebben we veel voor elkaar gekregen. Het geeft me een trots gevoel dat we met moties en amendementen het verschil hebben kunnen maken.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''Wij hebben criteria opgesteld voor het samenstellen van de lijst. Niet alleen op het gebied van achtergrond, maar ook in leeftijd zijn we daarin goed geslaagd. We hebben een toplijst. De jongste op de lijst is 35, de oudste is 76. Mijn ouders hebben een migratieachtergrond en ik ben lijsttrekker. Dat is heel mooi, onze lijst is zo divers mogelijk.''

Het CBS meldt een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''Iedereen die hulp nodig heeft, moet die krijgen. Elke Zeistenaar moet de zorg krijgen waar die recht op heeft. De landelijke overheid moet daarvoor eerlijke regels opstellen. Ik wil de regels veranderen, niet burgerlijk ongehoorzaam zijn.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?'
'De Slotlaan moet goed bereikbaar zijn voor iedereen, bepaalde plekken autoluw. Ik ben voor tijdelijke afsluiting voor een culturele activiteit. Wekelijkse activiteiten in het centrum, dat is iets waar we ons hard voor moeten maken. Ik zie mezelf in het weekend al wandelen langs de kraampjes, als dat straks weer kan.''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''Ik hecht eraan om de behoeften van mensen in Zeist met een christelijke achtergrond te respecteren, daarom is de zondagsopening nu vanaf 12.00 uur. Ik ben voor behoud van de zondagsrust op tijden dat mensen de kerk bezoeken. Als er verruiming wordt gewenst van de openingstijden dan moet dat in goed overleg gebeuren, ik ben ervan overtuigd dat we er in Zeist altijd samen uitkomen.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Ik ga nog een stap verder. Ik wil de U-pas in Zeist introduceren. Cultuur en sport moeten toegankelijk zijn voor mensen met een kleine beurs.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
''Wat bouwen betreft zijn er op dit moment veel mooie initiatieven gaande. Er moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om te bouwen in het gebied bij station Driebergen-Zeist, maar het moet wel gebeuren met behoud van het dorpse karakter en met behoud van het groen. Het mag hoger, over de precieze hoogte moeten we goed samen spreken.

Meer plekken waar gebouwd kan worden liggen op de WA-hoeve maar vergeet ook niet de vele mogelijkheden om winkels, en handelsgebieden te transformeren tot woningen..''

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen?  
''Om te komen tot een beter aanbod voor starters en middeninkomens moeten we goede afspraken maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars. In de vastgestelde woonvisie hebben we bij nieuwe plannen ingestemd met 20-30% sociale huurwoningen en 50-60% middeldure huur- en koopwoningen. Starters zijn vaak mensen in cruciale beroepen zoals de zorg. Daar moeten we voor bouwen.''

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''D66 is geen voorstander van alles over een kam scheren. Wij willen knelpunten oplossen en veiligheid bevorderen, en in de nieuwe mobiliteitsvisie is dat het centrale doel. Als de situatie erom vraagt zal dat gepaard gaan met 30 kilometerzones en andere maatregelen voor de veiligheid. Ik denk ook aan specifieke knelpunten zoals het Beauforthuis, waar fietsers en voetgangers niet normaal kunnen oversteken, en aan de onveilige situatie bij De Breul en bij Phoenix. De snelheidslimieten wil ik wel veel strenger handhaven.''

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''De KNVB heeft een belangrijke rol in onze gemeente en is onderdeel van het visitekaartje van Zeist. Ik wil kijken wat zo'n uitbreiding betekent voor de natuur, in goed overleg met de omgeving. Liever geen bos kappen, tenzij er een goed plan voor compensatie ligt. De KNVB moet eerst onderzoeken of er alternatieven binnen het eigen terrein zijn, of er direct achter, waar uitbreiding onder strenge voorwaarden mogelijk zou zijn.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Verbieden gaat me te ver. Scholen moeten voorlichting geven over voeding. Ongezond eten kun je ontmoedigen en gezond eten moeten we meer ruimte en aandacht geven, maar je moet niet aan de vrijheid van mensen komen om eigen keuzes te maken.''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''We maken in Zeist zoveel mogelijk beweegvriendelijke ruimtes, klimrekken, plaatsen om te bootcampen, en we faciliteren initiatieven vanuit de samenleving. In 2017 is op initiatief van D66 het bestaanszekerheidsminimun verhoogd naar 130%, zodat ook kinderen van ouders die het minder breed hebben kunnen sporten en hun A-diploma kunnen halen.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''Die moet gewoon blijven staan. Daarnaast moeten we ook onderzoeken of het gebouw op een niveau gebracht kan worden zodat het voldoet aan de huidige en de toekomstige wensen als bibliotheek en lokale huiskamer.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''Ik ben blij met de aanpassing want die sluit mooi aan op de belangrijke verbinding met Vollenhove en Zeist Noord. Het was denk ik nog mooier geweest als ook in de andere richting er een tunnel zou zijn, maar het is nu veiliger dan het was. Ik ben positief.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''Zeist staat in de top-10 van gemeenten met laagste OZB-tarieven. We moeten het niet zomaar verhogen, maar we hebben als gemeente maar een paar knoppen om aan te draaien en de OZB is daar een van. Als het goed gaat in Zeist, kunnen we de lasten verlagen, maar als het nodig is, moeten we ze ook kunnen verhogen. Ik vind dat we eerst de inkomsten moeten verhogen als daar een reden toe is, en minder snel moeten denken aan bezuinigen op voorzieningen. ''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''Op het gebied van duurzaamheid mag er wel een tandje bij. Er zijn genoeg daken waar nog geen zonnepanelen op liggen. Ik kijk in mijn eigen buurt. Toen ik zonnepanelen liet plaatsen, was dat bijzonder. Nu hebben veel meer van mijn buurtgenoten zonnepanelen op het dak. De gemeente moet huurders en kopers aanmoedigen om zonnepanelen te kopen of te huren. Mijn Groene Huis en de Energiewinkel zijn goede initiatieven, in dat opzicht. De gemeente moet ook serieus in gesprek gaan met bedrijven om onbenutte daken hiervoor te benutten. In de politiek wordt van te voren al veel uitgesloten, daar ben ik niet voor. Ik wil het omschakelen naar duurzame energie nog meer faciliteren en ondersteunen, er moet echt een tandje bij. Niet iedereen heeft de middelen om zonnepanelen te kopen, maar huren of verder verduurzamen kan vaak wel. Laten we dat aanmoedigen.''
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Carolien interviewde eerder:
Lijsttrekker NDZ: Jan Bredius

Met een D66-raadslid op werkbezoek:
In de kantine van de Remia

Volgende bijdrage:
Roes & Ruth Elings

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.